Hodiny slovenčiny pre deti

Slovenská škola je otvorená od začiatku septembra do začiatku júna ( približne 35 vyučovacích dní ) a ponúka dva jazykové programy deťom od 6-18 rokov, a to v dvoch dňoch, v piatok alebo v sobotu. Piatková výučba prebieha v budove Bohemian Hall od 17:00-19:30 hod . Sobotňajší výučba je tiež umiestnená v Bohemian Hall a hodiny prebiehajú od 9:30-12 hodín.

Program je rozdelený na oddelenie Slovenčiny ako prvý jazyk a oddelenie Slovenčiny ako cudzí jazyk .
                                                                                                 

Program Slovenčina ako druhý jazyk

Väčšina detí, ktorá do programu dochádza, sa v Spojených štátoch buď narodila alebo v USA zdržiava so svojimi rodičmi po určitú dobu. Jeden z rodičov alebo obaja rodičia sú však slovenskej národnosti a slovenčinu používajú ako komunikačný jazyk v styku s dieťaťom . Dieťa bolo systematicky vystavované slovenčine už od útleho veku . Program Slovenčina ako prvý jazyk nadväzuje na základnú znalosť jazyka dieťaťa, tj. schopnosti dorozumieť sa v cieľovom jazyku, a ďalej ju rozvíja .

Program slovenčiny ako prvého jazyka sa skladá z 5 vyučovacích blokov, v ktorých vyučujeme gramatiku, čítanie, čítanie s kritickým myslením, slohovú výchovu a kultúrnu výchovu. Hodiny prebiehajú výhradne v slovenskom jazyku za použitia autentických učebníc a učebných materiálov najvyššej kvality zakúpených v Slovenskej republike . Učebnice a materiály sú každoročne prehodnocované a porovnávané s novo vydanými učebnicami s cieľom sa čo najviac priblížiť súčasným vzdelávacím trendom na základných školách v Slovenskej republike.